สวิตช์เกินความเร็ว

  • ตรวจสอบความเร็วและการหยุดนิ่ง
  • เพลาแข็งเพลากลวงรวมกัน
  • ค่าที่ตั้งโปรแกรมได้หรือคงที่
  • ความแม่นยำในการเปลี่ยนสูง

โมเดล

EGS 2 / EGSHJ 2