บอลวาล์ว (BV)

รูปแบบของวาล์วเปิด – ปิด ซึ่งใช้ลูกบอลกลวงเจาะรูและหมุนเพื่อควบคุมการไหลผ่าน จะเปิดเมื่อรูของลูกบอลอยู่ในแนวเดียวกับการไหลและปิดเมื่อหมุน 90 องศาโดยที่จับวาล์ว ที่จับอยู่ในแนวราบในแนวเดียวกับการไหลเมื่อเปิดและตั้งฉากกับมันเมื่อปิดทำให้สามารถยืนยันสถานะของวาล์วได้อย่างชัดเจน